• Nguyễn Duy Anh
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng
 • 09145600984
 • anhduynguyensh@gmail.com
 • - *Phụ trách công tác của Hiệu trưởng. - Phụ trách hành chính; Thi đua khen thưởng; CSVC; HĐGD ngoài giờ lên lớp; công tác Chủ nhiệm lớp;
Nguyễn Trung Tín
 • Nguyễn Trung Tín
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng
 • 097.98.91.108
 • nguyentrungtin108@gmail.com
 • Phụ trách công tác chuyên môn nhà trường.
 • Nguyễn Tấn Phước
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0916464906
 • ntp.sonha@gmail.com