Sinh hoạt chuyên đề quý II/2023: “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sinh hoạt chuyên đề quý II/2023: “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Lượt xem:

Ngày 25 tháng 5 năm 2023, Chi bộ trường THPT Quang Trung chủ trì tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề quý II/2023: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và yêu cầu xây dựng con người mới”, vận dụng, liên hệ trong xây dựng đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng... ...
Sản phẩm video giới thiệu sách của học sinh trường THPT Quang Trung tham gia Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2023

Sản phẩm video giới thiệu sách của học sinh trường THPT Quang Trung tham gia Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2023

Lượt xem:

1/ Nhật Trung -12C1 https://youtu.be/7zZoqE_FAG0https://youtu.be/7zZoqE_FAG0 2/ Kiều Trâm -12C1 https://youtu.be/Cfw9xjpRu2U;https://youtu.be/Cfw9xjpRu2U 3/ Diệu –11B1 https://youtu.be/mRjbI_Zq5Fw https://youtu.be/mRjbI_Zq5Fw 4/ Kim Ngân – 11B1 https://youtu.be/shOqWa_rZwYhttps://youtu.be/shOqWa_rZwY 5/ Mai Anh -10A7 https://youtu.be/Lb3vEp__844https://youtu.be/Lb3vEp__844 6 /Thanh Thúy -10A1 https://youtu.be/iogfIvAT99chttps://youtu.be/iogfIvAT99c 7/ Thanh Lam -10A1 https://youtu.be/eHjGaceKoYEhttps://youtu.be/eHjGaceKoYE 8/ Ly Ly -10A1 https://youtu.be/uI5qQ1ehYU4https://youtu.be/uI5qQ1ehYU4 ...
Sản phẩm video giới thiệu sách của học sinh trường THPT Quang Trung tham gia Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2023

Sản phẩm video giới thiệu sách của học sinh trường THPT Quang Trung tham gia Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2023

Lượt xem:

1/ Nhật Trung -12C1 https://youtu.be/7zZoqE_FAG0https://youtu.be/7zZoqE_FAG0 2/ Kiều Trâm -12C1 https://youtu.be/Cfw9xjpRu2U;https://youtu.be/Cfw9xjpRu2U 3/ Diệu –11B1 https://youtu.be/mRjbI_Zq5Fw https://youtu.be/mRjbI_Zq5Fw 4/ Kim Ngân – 11B1 https://youtu.be/shOqWa_rZwYhttps://youtu.be/shOqWa_rZwY 5/ Mai Anh -10A7 https://youtu.be/Lb3vEp__844https://youtu.be/Lb3vEp__844 6 /Thanh Thúy -10A1 https://youtu.be/iogfIvAT99chttps://youtu.be/iogfIvAT99c 7/ Thanh Lam -10A1 https://youtu.be/eHjGaceKoYEhttps://youtu.be/eHjGaceKoYE 8/ Ly Ly -10A1 https://youtu.be/uI5qQ1ehYU4https://youtu.be/uI5qQ1ehYU4 ...